NE ARAMIŞTINIZ?

Özel Durum Açıklamaları

23.10.2020Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

Şirketimiz tarafından 21.10.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklaması ile Bedelli Sermaye Arttırımı için Yönetim Kurulu kararı alındığı ve şirketin çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 TL'ye çıkartılması için gerekli başvuruların yapılacağı bildirilmiştir.

22.10.2020 tarihinde şirket tarafından yapılan basın açıklamasında sehven "Doğtaş Kelebek, çıkarılmış sermayesini nakit sermaye artırımı yoluyla, 350.000.000 TL'ye yükseltti" şeklinde ibareye yer verilmiştir.

Yapılan basın açıklamasının ardından bazı internet portallarında "Doğtaş Kelebek'ten Yatırımcıları Yanıltan Açıklama" şeklinde başlık atılarak şirketin yanıltıcı bilgi açıklayarak yatırımcıları yanıltığı idda edilmiştir.

Yukarıda da belirtildiği üzere şirketimiz tarafından Bedelli Sermaye Arttırımı yapıldığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı açıklanmıştır ve bu açıklamanın yatırımcılar tarafından sermaye arttırımının ilk adımı olduğu bilinmektedir. Açıklanan bültende sermaye artırımının yapıldığı şeklindeki ifade sehven yer almıştır.  Bazı internet portalları tarafından yapılan bu haber sebebi ile şirketimizin ve ortaklarımızın uğrayabileceği zararlara ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile kamuoyuna saygıyla duyurulur.

22.10.2020Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Özet Bilgi Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 269.069.767
Ulaşılacak Sermaye (TL) 350.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
DGKLB, TRAKLBMO91C0 269.069.767 80.930.233,000 30,07778 1,00   DGKLB, TRAKLBMO91C0

Hamiline


 
   
  Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 269.069.767 80.930.233,000 30,07778    
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 19.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,

1) Esas Sözleşmemizin 10. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 269.069.767 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.930.233 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %30,08 oranında artırılarak 350.000.000 TL'ye yükseltilmesine;

2) Artırılan 80.930.233 TL'lik sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 80.930.233 adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına;

3) Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına;

4) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine; bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine;

5) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine;

6) Halka arzdan sonra satılmayan payların Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından satin alınmasına ;

7) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

karar vermiştir.

 

 

02.10.2020Şirketimizin Olağan Genel Kurul 2.Toplantısına Çağrı

Genel Kurul Çağrısı  
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.10.2020
Genel Kurul Tarihi 30.10.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi.
2 - 2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2019 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi.
4 - 2019 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek ücretlerin yıllık tutarının tespiti.
9 - 2019 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10 - Şirketin öz kaynak yeterliliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulanmasına yönelik öz kaynakları iyileştirici tedbirler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirket esas sözleşmesinin 6.,11.,28.,34. maddelerinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

18 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları  
EK: 1 30 Ekim 2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu .pdf - İlan Metni
EK: 2 30 Ekim 2020 Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3

SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul 2. toplantısının 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul davet duyurusu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.

02.10.202002.10.2020 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulun ertelenmesi hakkında

Genel Kurul Sonuçları  
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni 02.10.2020 tarihinde (bugün) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket esas sözleşmesinin 28.maddesinde öngörülen %60'lık çoğunluk sağlanamadığından dolayı ertelenmiştir.

 

Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.

28.09.2020Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Teklifi Hak.
Karar Tarihi 15.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.10.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DGKLB, TRAKLBMO91C0   0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)


 
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DGKLB, TRAKLBMO91C0 0 0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 28.09.2020 tarihli Şirket Merkezindeki toplantısında;

Şirketimizin, 2019 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançolarımızda 65.258.787 TL net dönem zararı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 57.181.993 TL net dönem zararı mevcuttur. 2019 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdf

 

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 269.069.767
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 607.176,76
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -82.920.374 -57.181.993
4. Vergiler ( - ) 17.661.587  
5. Net Dönem Kârı -65.258.787 -57.181.993
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -171.257.862 -196.506.664
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )    
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı    
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)    
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı    
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 13.000 13.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı    
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı    
* Nakit    
* Bedelsiz    
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı    
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı    
* Çalışanlara    
* Yönetim Kurulu Üyelerine    
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere    
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı    
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı    
16. Genel Kanuni Yedek Akçe    
17. Statü Yedekleri    
18. Özel Yedekler    
19. Olağanüstü Yedek    
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar    

 

Detaylar için tıklayınız.

28.09.20202020 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Önerisi

   

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

01.01.2020-31.12.2020

 

Şirketimizin 28.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim esasları tebliği doğrultusunda, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile 2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun şirketin 2019 yılının Olağan Genel Kurul toplantısının onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

09.09.2020Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. İştiraki Biotrend Enerji'nin Halka Arzı Hak.

Şirketimizin bünyesinde bulunduğu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş., iştiraklerinden BioTRend Enerji A.Ş.'nin halka arzı için çalışmalara başlamıştır.

BioTRend Enerji A.Ş. 2012 yılında teknoloji üretim ve uygulama merkezi olarak kurulmuş olup, üzerinden geçen 8 yıl içerisinde önemli çalışmalara imza atmıştır. Bugün, enerji ihtiyacının tamamını çevreci kaynaklardan sağlayarak, çöp gazı, biyo kütle, ve atıktan türetilmiş yakıt kaynaklarını enerjiye dönüştürmekte, alternatif enerji üretimi konusunda aktif olarak hizmet vermektedir.

Türkiye'nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim firmalarından biri olan Biotrend Enerji, ülke genelinde; biyo kütle, evsel katı atık ayrıştırma, gazlaştırma – yakma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleri ile ilgili yatırımlara sahip ve bugün ülke genelinde evsel atığın yaklaşık %25'ini işler hale getirmektedir. Enerji alanında portföy büyüklüğü ise 120 MW mertebesindedir.

Biotrend Enerji, Ülke genelinde 15 farklı bölgede atık gazından elektrik üretimi yapan ve katı atık bertaraf tesislerini işleten büyük bir portföyde hizmet vermektedir. BioTRend Enerji, 120.450 mw yıllık üretim kapasitesine ulaşarak ülke genelinde 185.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

            

Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

02.09.20202019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.09.2020
Genel Kurul Tarihi 02.10.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul
Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi.
2 - 2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2019 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi.
4 - 2019 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek ücretlerin yıllık tutarının tespiti.
9 - 2019 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10 - Şirketin öz kaynak yeterliliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulanmasına yönelik öz kaynakları iyileştirici tedbirler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirket esas sözleşmesinin 6.,11.,28.,34. maddelerinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
18 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 2 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 2 Ekim 2020 Cuma günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul davet duyurusu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

 

Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.

01.09.2020Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı Hk.

Şirketimizin 350.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL 'ye arttırılması için esas sözleşmemizin 6'nci maddesinin ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 11,28 ve 34'üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1062 sayılı toplantısında onaylanmış olup, onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.   

Detaylar için tıklayınız.

01.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.08.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere değiştirilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru, Kurulun 27.08.2020 tarih 53/1062 sayılı toplantısında alınan kararla kabul edilmiş ve 31.08.2020 tarihli E- 29833736-110.04.04.8807 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.

 

27.08.2020Yeni İş İlişkisi

Şirketimiz ile Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş. arasında  Nida Park Küçükyalı Projesi'nin ilk etabına ilişkin imzalanan sözleşme 03.02.2020 tarihinde kamuoyuna  duyurulmuştur. Nida Park Küçükyalı Projesi'nin ikinci ve üçüncü etabı banyo dolapları imalatı için, KDV hariç 2.604.000 TL tutarında sözleşme imzalanmış olup Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş ile toplamda KDV hariç 3.500.000 TL'lik sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşme konusu işler üç ay içerisinde tamamlanacaktır.  

19.08.2020TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Şirketimiz'in 30 Haziran 2020 tarihli SPK düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağı negatif 23.499.824 TL'dir.

Şirketimizin 30 Haziran 2020 tarihli bilançolarında sermaye kaybının temel nedeni gelir tablosu ve bilançomuza yansıyan finansman gideridir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğ kapsamında "1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." ibaresi yer almaktadır.

Buna göre, 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla özkaynağa yansıyan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan kur farkı gideri 38.618.753 TL olsa dahi, ifa edilen (reel) kur farkı gideri aynı dönem için 184.881 TL'dir. Bu kapsamda, ifa edilmeyen kur farkı zararı dikkate alınmadan ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin  marka değerlerinin gerçeğe uygun değeri esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı (2014/11 no'lu ilke kararı) uyarınca Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanmıştır.

Şirket'in Doğtaş ve Kelebek markalarının cari değerlerinin toplamı 91.000.000 TL olduğu dikkate alındığında ve ifa edilmemiş kur farkı zararları dikkate alınmadığında, hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda Şirket'in özkaynağı 165.594.107 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Grup'un 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.

 

Detaylar için tıklayınız.

06.08.2020Şirketimiz CEO'su İsmail Doğan'ın Açıklamaları Hak.

Şirketimiz CEO'su Sayın İsmail Doğan'ın çeşitli ulusal basın kuruluşlarında yer alacak olan açıklamaları kurumsal internet sitemiz www.dogtaskelebek.com adresindeki internet sitesinde ilan edilmiş olup, ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Detaylar için tıklayınız.

22.07.2020Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin  Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan gelir tablosu ter almaktadır. 

Detaylar için tıklayınız.

16.07.2020Geleceğe Dönük Değerlendirmelerin Revizyonu

5.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Şirketimizin 2020 yılı finansal beklentilerinin Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla revize edilmesine karar verilmiştir.

Pandemi sürecinde e-ticaret sektöründe gerçekleşen büyümemin etkileri değerlendirilerek müşterilerimize websitesi üzerinden alışveriş imkanı getirilmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında yeni satış kanalları hayata geçirilmeye devam edilmektedir. Alınan aksiyonlar sonucunda satışlarda oluşması öngörülen talep, ek bina yatırımı yapılmadan kapasite kullanımı artırılarak karşılanacaktır. Ayrıca 300 ek personel alımı için gerekli ilanlar yapılmıştır. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yukarıda sözünü ettiğimiz gelişmeler ve 2 Ocak 2020 tarihinde 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mobilya Sektöründe KDV oranı %18'den %8'e indirimesinin satışlarımız üzerindeki etkilerini yeniden değerlendirilerek 2020 yılı bütçesinin satış hasılatının 1 milyar TL hedefi doğrultusunda yeniden revize edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 2020 yılına  ilişkin beklentileri;

 • Konsolide  satış gelirleri büyüme hedefi %64-%66,
 • Satış  kanalları büyüme hedefi %20-%25
 • Konsolide  FAVÖK marjı hedefi %14-%15 şeklinde revize edilmiştir.

 

01.07.2020Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2018
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 7.846 0 1,59  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

07.06.2018

115.000 0 1,63  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

07.06.2018

35.000 0

1,62

 
DGKLB, TRAKLBMO91C0 24.06.2020 400.000 0,001 2,4  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 01.07.2020 500.000 0,002 2,76  
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 1 Temmuz 2020 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 500.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 1.207.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0045)

Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 24.06.2020 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

26.06.2020Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.06.2020 tarih ve BİAŞ-2767 sayılı 0lağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış yeni bir özel durumu bulunmamaktadır.

24.06.2020Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

   
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2018
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGKLB, TRAKLBMO91C0

06.06.2018

150.000 0 1,58  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

06.06.2018

7.846 0 1,59  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

07.06.2018

115.000 0 1,63  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

07.06.2018

35.000 0 1,62  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

24.06.2020

400.000 0,001 2,4  
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 24 Haziran 2020 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 400.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 707.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0026)

Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 24.06.2020 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

12.06.2020Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luk görevini yürütmekte olan Sayın Davut DOĞAN'ın son dönemde görev alanları ve sorumluluklarının artması nedeni ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Doğtaş Kelebek CEO'luk görevine Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İsmail DOĞAN getirilmiştir.  

İsmail DOĞAN ;Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdürlük görevinini yerine getirmiştir. 2016-2017 yıllarında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği – MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.İsmail Doğan, aynı zamanda Doğanlar Yatırım Holding A.Ş de Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

10.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı SPK Başvurusu Hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.06.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere değiştirilmesine yönelik olarak alınan kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna 10.06.2020 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.

10.06.2020Esas Sözleşme Tadili SPK Başvurusu

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03.06.2020 tarihinde alınan karar doğrultusunda, esas sözleşminin 6,11,28 ve 34. maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

04.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere değiştirilmesine karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına müteakip gerekli işlemler tamamlanarak Genel Kurul onayına sununalacaktır.

 

 

03.06.2020Esas Sözleşme Tadili

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03/06/2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda,

 • Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları arasında geçerli olması için değiştirilmesi,
 • Şirket sermayesini temsil eden ve her biri 1 Kuruş olan payların 1 TL'ye  dönüştürülmesi amacıyla Şirket Esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Payları kısmındaki Şirket Sermayesi başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine,
 • Yine Şirket Esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu kısmındaki 11.maddesindeki Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 6 (altı) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür" ibaresindeki üye sayısının en az 6 (altı) ve en çok 10 üye olarak değiştirilmesine, 
 • Şirket Esas sözleşmesinin Toplantı Nisabı kısmındaki 28.maddesinin, "Genel Kurul Toplantılarında Karar Nisabı"  kısmındaki 34.maddelerinin tadil metnindeki şekliyle tadil edilmesine,
 • Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlere müteakip gerekli işlemlerin tamamlanarak Genel Kurul onayına sunulmasına,

             karar verilmiştir. Esas sözleşmede şirketin faaliyet konusuna ilişkin herhangi değişiklik yapılmamıştır. 

28.05.2020Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan  Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

Detaylar için tıklayınız.

27.05.2020Koronavirüs (COVİD- 19) Salgının Şirketimize Etkisi Hak.

Şirketimiz tarafından 30.03.2020 ve  06.04.2020 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz COVİD-19 kapsamında alınan tedbirlerle ilgili olarak;  

Yurtiçi piyasalarda başlayan normalleşme süreci ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından alınan siparişlerdeki artış sebebiyle Düzce ve Biga da bulunan üretim tesislerimizde 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneğinden çıkılarak tam zamanlı çalışma düzenine geçilmesine karar verilmiştir. Üretim tesislerimizde, çalışanların sağlığını korumak amacıyla kamu otoritelerinin aldığı tedbirler zamanında ve etkin şekilde uygulanmaktadır.

Genel müdürlük ve perakende mağaza çalışanlarımız için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik"'den yararlanmaya devam edilecektir.

Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

15.05.2020Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Revizyonu

15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Şirketimiz 2020 yılı finansal beklentilerini revize ederek 04.02.2020 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile ilan etmiştir.

15.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla 30 Ağustos 2020 tarihine kadar yurt içinde ve yurt dışında 70 yeni satış mağazası açılması hedeflenmiştir.

Satış kanalları büyüme hedefi %  20-25 olarak revize edilmiştir.

 

 

05.05.2020SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (11-15.1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklama

Şirketimiz tarafından 02.03.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasının SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7.fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdır;

Şirketimiz, daha önce Katar'da gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında inşa edilen projeler için, Katar'da inşa edilen konut projesi için 2.500.000 USD ve Suudi Arabistan'da inşa edilen otel projesinin için 570.000 USD teklifte bulunulduğunu bildirmiştir.

Projelere yönelik görüşmeler olumlu yönde seyretmekte olup süreç devam etmektedir. Yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle teklif süreci henüz sonuçlanmamıştır. 

Teklif sonucu hakkında gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır. 

06.04.2020Koronavirüs (COVID-19) Salgının Şirketimize Etkisi Hak.

Şirketimiz tarafından 30.03.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtiğimiz COVID-19 kapsamında alınan tedbirlere ek olarak aşağıdaki yeni kararlar alınmıştır;

Düzce ve Biga da bulunan üretim tesislerimiz için 06.04.2020 (bugün) den itibaren "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde İŞKUR'a başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.  

COVID-19 ile mücadelede biz de varız diyen şirketimiz, Biga ve Düzce fabrikalarında maske ve sağlık personeli günlük iş kıyafeti üretimine  başlamıştır. İlk parti maskeleri Biga Devlet Hastanesi'ne teslim eden şirketimiz, tüm ülkenin maske ve sağlık çalışanı günlük iş kıyafeti ihtiyacını ücretsiz olarak karşılamaya destek olmak amacıyla üretmeye devam edecektir.        

Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

30.03.2020Koronavirüs (COVID-19) Salgının Şirketimize Etkisi Hak.

Şirketimiz, COVID-19'un yayılmaya başladığı andan itibaren tüm gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Yönetim Kurulumuz tarafından gelişmeler takip edilerek gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Üretim tesislerinde mevcut siparişlerin üretimi için, hijyenik ortamlarda ve sosyal mesafe korunarak üretim faaliyetleri devam etmektedir.  

Perakende mağazalarımız ve bayilerimiz satış faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca ihracata açık olan ülkeler ile ihracatımız sürmektedir.

Genel müdürlük ve perakende mağaza çalışanlarımız için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 30.03.2020 tarihi itibariyle İŞKUR'a başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.   

Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

 

10.03.2020TTK'nun 376.Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihli SPK  düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağı 11.988.892 TL'dir.

Şirketimizin özkaynağının 31 Aralık 2019 tarihli bilançosunda sermaye kaybının temel nedeni 2019 yılında gelir tablosu ve bilançomuza yansıyan finansman gideridir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğ kapsamında "1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." ibaresi yer almaktadır.

Buna göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla özkaynağa yansıyan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan kur farkı gideri 26.002.123 TL olsa dahi, ifa edilen (reel) kur farkı gideri aynı dönem için 854.866 TL'dir.

Bu kapsamda, ifa edilmeyen kur farkı zararı dikkate alınmadığında ve maddi olmayan duran varlıklarda yer alan marka değerinin gerçeğe uygun değeri esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı (2014/11 no'lu ilke kararı) uyarınca Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanmıştır.

Şirket'in markasının cari değerinin 32.500.000  tam TL olduğu dikkate alındığında ve ifa edilmemiş kur farkı zararları dikkate alınmadığında, hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda Şirket'in özkaynağı 104.916.899 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Grup'un 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir

Detaylar için tıklayınız.

02.03.2020Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk.

Şirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerşekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşme ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanların ücret ve sosyal haklarında, aşağıdaki gösterilen koşullarda iyileştirme gerçekleştirilmiştir;

a) 01.01.2020'den geçerli olmak üzere ücret ve yan haklarda %16 iyileştirme,

b) 01.07.2020'den geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı,

c) 01.01.2021'den geçerli olmak üzere ücretlere asgari ücret oranında artış (TÜFE +4 puanı geçmemek üzere)

d) 01.07.2021'den geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı.

02.03.2020Yeni İş Sözleşmeleri Görüşmeleri Hakkında

Katar'da gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında inşa edilen projeler için, Şirketimiz tarafından Katar'da inşa edilen konut projesinin ilk etap hareketli mobilyaların temini için 2.500.000 USD (yaklaşık 15.398.000 TL), yine Suudi Arabistan'da inşa edilen otel projesinin ilk etap hareketli mobilyaların temini için 570.000 USD (yaklaşık 3.510.000) teklifte bulunulmuştur.

Teklif sonucu altmış gün içerisinde sonuçlanacak olup gelişmeler hakkında kamuoyu aydınlatılacaktır.  

 

17.02.2020Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

Detaylar için tıklayınız.

11.02.2020Yatırım Teşvik Belgesi Hk.

Şirketimiz tarafından kapasite arttırımı ve teknoloji yatırımları için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmıştır. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketimiz Yatırım Teşvik Belgesi almaya uygun görülmüştür.

Çanakkale Biga Üretim Tesisi için alınan 508540 No.lu Yatırım Teşvik Belgesi makine, bina inşaatı ve yapılacak diğer harcamalar için 10.291.619 TL'lik yatırımı kapsamaktadır.

Düzce Üretim Tesisi için alınan 508366 No.lu Yatırım Teşvik Belgesi makine, bina inşaatı ve yapılacak diğer harcamalar için 5.918.597 TL'lik yatırımı kapsamaktadır.

Teşvik Belgelerinde kayıtlı teşvik unsurları şunlardır;   

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
 • Faiz Desteği,
 • Vergi İndirimi,
 • KDV istisnası,
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

04.02.2020Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Revizyonu

15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Şirketimiz 2020 yılı finansal beklentilerini 29.11.2019 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile ilan etmiştir.

2 Ocak 2020 tarihinde 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mobilya Sektöründe KDV oranı %18'den %8'e indirilmiştir. KDV indiriminin şirketimiz üzerindeki etkisi değerlendirilerek 2020 beklentilerinin revize edilmesine karar vermiştir. İndirim sonucunda satışlarda oluşması öngörülen talep, ek bina yatırımı yapılmadan kapasite kullanımı artırılarak karşılanacaktır. Ayrıca 150 ek personel alımı için gerekli ilanlar yapılmıştır. 

Şirketimizin 2020 yılın  ilişkin beklentileri;

Konsolide satış gelirleri büyüme hedefi %37-%40,
Satış kanalları büyüme hedefi %13-%15
Konsolide FAVÖK marjı hedefi %13-%15 şeklinde revize edilmiştir.

03.02.2020Sözleşme İmzalanması Hakkında

Şirketimiz ile Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş. arasında İstanbul'da inşa edilen Nida Park Küçükyalı Projesi'nin banyo dolaplarının imalatı hususunda, KDV hariç 896.000 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işler üç ay içerisinde tamamlanacaktır.  

16.01.2020Tasarım Merkezi Belgesi Hak.

Şirketimiz tarafından, Doğanlı Köyü 9.Km Düzce adresinde bulunan Kelebek markasının üretim tesislerine tasarım merkezi belgesi almak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucunda, Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından Kelebek'e tasarım merkezi belgesi verilmesi uygun görülmüştür.