NE ARAMIŞTINIZ?

Özel Durum Açıklamaları

03.06.2020Esas Sözleşme Tadili

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03/06/2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda,

  • Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları arasında geçerli olması için değiştirilmesi,
  • Şirket sermayesini temsil eden ve her biri 1 Kuruş olan payların 1 TL'ye  dönüştürülmesi amacıyla Şirket Esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Payları kısmındaki Şirket Sermayesi başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine,
  • Yine Şirket Esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu kısmındaki 11.maddesindeki Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 6 (altı) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür" ibaresindeki üye sayısının en az 6 (altı) ve en çok 10 üye olarak değiştirilmesine, 
  • Şirket Esas sözleşmesinin Toplantı Nisabı kısmındaki 28.maddesinin, "Genel Kurul Toplantılarında Karar Nisabı"  kısmındaki 34.maddelerinin tadil metnindeki şekliyle tadil edilmesine,
  • Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlere müteakip gerekli işlemlerin tamamlanarak Genel Kurul onayına sunulmasına,

             karar verilmiştir. Esas sözleşmede şirketin faaliyet konusuna ilişkin herhangi değişiklik yapılmamıştır. 

28.05.2020Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan  Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

Detaylar için tıklayınız.

27.05.2020Koronavirüs (COVİD- 19) Salgının Şirketimize Etkisi Hak.

Şirketimiz tarafından 30.03.2020 ve  06.04.2020 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz COVİD-19 kapsamında alınan tedbirlerle ilgili olarak;  

Yurtiçi piyasalarda başlayan normalleşme süreci ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından alınan siparişlerdeki artış sebebiyle Düzce ve Biga da bulunan üretim tesislerimizde 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneğinden çıkılarak tam zamanlı çalışma düzenine geçilmesine karar verilmiştir. Üretim tesislerimizde, çalışanların sağlığını korumak amacıyla kamu otoritelerinin aldığı tedbirler zamanında ve etkin şekilde uygulanmaktadır.

Genel müdürlük ve perakende mağaza çalışanlarımız için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik"'den yararlanmaya devam edilecektir.

Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

15.05.2020Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Revizyonu

15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Şirketimiz 2020 yılı finansal beklentilerini revize ederek 04.02.2020 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile ilan etmiştir.

15.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla 30 Ağustos 2020 tarihine kadar yurt içinde ve yurt dışında 70 yeni satış mağazası açılması hedeflenmiştir.

Satış kanalları büyüme hedefi %  20-25 olarak revize edilmiştir.

 

 

05.05.2020SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (11-15.1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklama

Şirketimiz tarafından 02.03.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasının SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7.fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdır;

Şirketimiz, daha önce Katar'da gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında inşa edilen projeler için, Katar'da inşa edilen konut projesi için 2.500.000 USD ve Suudi Arabistan'da inşa edilen otel projesinin için 570.000 USD teklifte bulunulduğunu bildirmiştir.

Projelere yönelik görüşmeler olumlu yönde seyretmekte olup süreç devam etmektedir. Yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle teklif süreci henüz sonuçlanmamıştır. 

Teklif sonucu hakkında gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır. 

06.04.2020Koronavirüs (COVID-19) Salgının Şirketimize Etkisi Hak.

Şirketimiz tarafından 30.03.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtiğimiz COVID-19 kapsamında alınan tedbirlere ek olarak aşağıdaki yeni kararlar alınmıştır;

Düzce ve Biga da bulunan üretim tesislerimiz için 06.04.2020 (bugün) den itibaren "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde İŞKUR'a başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.  

COVID-19 ile mücadelede biz de varız diyen şirketimiz, Biga ve Düzce fabrikalarında maske ve sağlık personeli günlük iş kıyafeti üretimine  başlamıştır. İlk parti maskeleri Biga Devlet Hastanesi'ne teslim eden şirketimiz, tüm ülkenin maske ve sağlık çalışanı günlük iş kıyafeti ihtiyacını ücretsiz olarak karşılamaya destek olmak amacıyla üretmeye devam edecektir.        

Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

30.03.2020Koronavirüs (COVID-19) Salgının Şirketimize Etkisi Hak.

Şirketimiz, COVID-19'un yayılmaya başladığı andan itibaren tüm gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Yönetim Kurulumuz tarafından gelişmeler takip edilerek gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Üretim tesislerinde mevcut siparişlerin üretimi için, hijyenik ortamlarda ve sosyal mesafe korunarak üretim faaliyetleri devam etmektedir.  

Perakende mağazalarımız ve bayilerimiz satış faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca ihracata açık olan ülkeler ile ihracatımız sürmektedir.

Genel müdürlük ve perakende mağaza çalışanlarımız için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 30.03.2020 tarihi itibariyle İŞKUR'a başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.   

Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

 

10.03.2020TTK'nun 376.Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihli SPK  düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağı 11.988.892 TL'dir.

Şirketimizin özkaynağının 31 Aralık 2019 tarihli bilançosunda sermaye kaybının temel nedeni 2019 yılında gelir tablosu ve bilançomuza yansıyan finansman gideridir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğ kapsamında "1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." ibaresi yer almaktadır.

Buna göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla özkaynağa yansıyan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan kur farkı gideri 26.002.123 TL olsa dahi, ifa edilen (reel) kur farkı gideri aynı dönem için 854.866 TL'dir.

Bu kapsamda, ifa edilmeyen kur farkı zararı dikkate alınmadığında ve maddi olmayan duran varlıklarda yer alan marka değerinin gerçeğe uygun değeri esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı (2014/11 no'lu ilke kararı) uyarınca Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanmıştır.

Şirket'in markasının cari değerinin 32.500.000  tam TL olduğu dikkate alındığında ve ifa edilmemiş kur farkı zararları dikkate alınmadığında, hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda Şirket'in özkaynağı 104.916.899 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Grup'un 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir

Detaylar için tıklayınız.

02.03.2020Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk.

Şirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerşekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşme ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanların ücret ve sosyal haklarında, aşağıdaki gösterilen koşullarda iyileştirme gerçekleştirilmiştir;

a) 01.01.2020'den geçerli olmak üzere ücret ve yan haklarda %16 iyileştirme,

b) 01.07.2020'den geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı,

c) 01.01.2021'den geçerli olmak üzere ücretlere asgari ücret oranında artış (TÜFE +4 puanı geçmemek üzere)

d) 01.07.2021'den geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı.

02.03.2020Yeni İş Sözleşmeleri Görüşmeleri Hakkında

Katar'da gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında inşa edilen projeler için, Şirketimiz tarafından Katar'da inşa edilen konut projesinin ilk etap hareketli mobilyaların temini için 2.500.000 USD (yaklaşık 15.398.000 TL), yine Suudi Arabistan'da inşa edilen otel projesinin ilk etap hareketli mobilyaların temini için 570.000 USD (yaklaşık 3.510.000) teklifte bulunulmuştur.

Teklif sonucu altmış gün içerisinde sonuçlanacak olup gelişmeler hakkında kamuoyu aydınlatılacaktır.  

 

17.02.2020Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

Detaylar için tıklayınız.

11.02.2020Yatırım Teşvik Belgesi Hk.

Şirketimiz tarafından kapasite arttırımı ve teknoloji yatırımları için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmıştır. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketimiz Yatırım Teşvik Belgesi almaya uygun görülmüştür.

Çanakkale Biga Üretim Tesisi için alınan 508540 No.lu Yatırım Teşvik Belgesi makine, bina inşaatı ve yapılacak diğer harcamalar için 10.291.619 TL'lik yatırımı kapsamaktadır.

Düzce Üretim Tesisi için alınan 508366 No.lu Yatırım Teşvik Belgesi makine, bina inşaatı ve yapılacak diğer harcamalar için 5.918.597 TL'lik yatırımı kapsamaktadır.

Teşvik Belgelerinde kayıtlı teşvik unsurları şunlardır;   

  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
  • Faiz Desteği,
  • Vergi İndirimi,
  • KDV istisnası,
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti

04.02.2020Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Revizyonu

15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Şirketimiz 2020 yılı finansal beklentilerini 29.11.2019 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile ilan etmiştir.

2 Ocak 2020 tarihinde 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mobilya Sektöründe KDV oranı %18'den %8'e indirilmiştir. KDV indiriminin şirketimiz üzerindeki etkisi değerlendirilerek 2020 beklentilerinin revize edilmesine karar vermiştir. İndirim sonucunda satışlarda oluşması öngörülen talep, ek bina yatırımı yapılmadan kapasite kullanımı artırılarak karşılanacaktır. Ayrıca 150 ek personel alımı için gerekli ilanlar yapılmıştır. 

Şirketimizin 2020 yılın  ilişkin beklentileri;

Konsolide satış gelirleri büyüme hedefi %37-%40,
Satış kanalları büyüme hedefi %13-%15
Konsolide FAVÖK marjı hedefi %13-%15 şeklinde revize edilmiştir.

03.02.2020Sözleşme İmzalanması Hakkında

Şirketimiz ile Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş. arasında İstanbul'da inşa edilen Nida Park Küçükyalı Projesi'nin banyo dolaplarının imalatı hususunda, KDV hariç 896.000 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işler üç ay içerisinde tamamlanacaktır.  

16.01.2020Tasarım Merkezi Belgesi Hak.

Şirketimiz tarafından, Doğanlı Köyü 9.Km Düzce adresinde bulunan Kelebek markasının üretim tesislerine tasarım merkezi belgesi almak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucunda, Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından Kelebek'e tasarım merkezi belgesi verilmesi uygun görülmüştür.