NE ARAMIŞTINIZ?

Özel Durum Açıklamaları

19.02.2019Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin açıklamasıdır:

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödenmiş sermayesinin  209.069.767 TL'den 269.069.767 TL'ye artırılması sonucu şirket sermayesinin  %28,698'ine (sermaye artırımı sonrası) tekabül eden toplam 60.000.000 nominal  değerli payların, tahsisli olarak şirket ortaklarından Doğanlar Yatırım Holding  A.Ş.'ye kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri  kapsamında satılacaktır.
 
Satışa konu 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı; "Sermaye Piyasası  Kurulu'nun 14.02.2019. tarih ve 10/221 sayılı toplantısında alınan karara  istinaden 1 TL nominal değere denk payların (1 adet) satış fiyatının 1 TL  nominal değerden ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine  İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak  üzere işlem fiyatı 1,15 TL olarak belirlenmiştir. 
 
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden  başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar  alınarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin  Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyat dikkate alınarak  belirlenmiştir.
 
Satılacak 60.000.000 TL nominal değerli paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.  nezdinde, halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir. Satış işleminin  20/02/2019 tarihinde, takasının da Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirilmesi  öngörülmektedir.  Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici  rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu  işlemin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları  kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a 19/02/2019 tarihinde  başvuru yapılmıştır. 
 
 
Saygılarımızla,
 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 

18.02.2019Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin açıklamasıdır:

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödenmiş sermayesinin 209.069.767 TL'den 269.069.767 TL'ye artırılması sonucu şirket sermayesinin %28,698'ine (sermaye artırımı sonrası) tekabül eden toplam 60.000.000 nominal değerli payların, tahsisli olarak şirket ortaklarından Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satışa konu 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019. tarih ve 10/221 sayılı toplantısında alınan karara istinaden 1 TL nominal değere denk payların (1 adet) satış fiyatının 1 TL nominal değerden ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak üzere işlem fiyatı 1,15 TL olarak belirlenmiştir. 
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyat dikkate alınarak belirlenmiştir.
Satılacak 60.000.000 TL nominal değerli paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir. Satış işleminin 20/02/2019 tarihinde, takasının da Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.  Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a 18/02/2019 tarihinde başvuru yapılmıştır. 

Saygılarımızla,
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

18.02.2019Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan,  SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

Detaylar için tıklayınız.

18.02.2019Sermaye Piyasası Kurulu İhraç Belgesi

Şirketimizin tahsisli sermaye artışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/02/2019 tarih ve 10/221 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.

Detaylar için tıklayınız.

18.02.2019Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 60.000.000,000 TL nominal değerli kaydi bakiye (ISIN Kod: TRAKLBMO91C0), Şirketin talebi üzerine 18.02.2019 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.

01.02.2019Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

01.02.2019 tarihli tahsisli sermaye artırımına ilişkin özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Detaylar için tıklayınız.

01.02.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Tahsisli Bedelli Sermaye Artırımı Hk.

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DGKLB, TRAKLBMO91C0 209.069.767 60.000.000 28,69855 DGKLB, TRAKLBMO91C0 Hamiline  

 

  Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
Toplam 209.069.767 60.000.000 28,69855  

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi: Doğanlar Yatırım Holding A.Ş

SPK Başvuru Tarihi: 11.01.2019

Şirket Yönetim Kurulu 29 Ocak 2019 tarihinde şirket merkezinde toplanmış olup, bedelli sermaye artırımına ilişkin aşağıda belirtilen hususları karara bağlamıştır.

· Şirketimizin 350.000.000 TL (ÜçyüzellimilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01 TL nominal değerde 20.906.976.700 (Yirmimilyardokuzyüzaltımilyondokuzyüzyetmişaltıbinyediyüz) adet paya bölünmüş 209.069.767 TL (İkiyüzdoku milyonaltmışdokuzbinyediyüzaltmışyediTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 60.000.000 TL (AltmışmilyonTürkLirası) (%28,698) artırılarak 269.069.767 TL'ye (İkiyüzatmışdokuzmilyonatmışdokuzbinyediyüzatmışyediTürkLirası) çıkarılmasına,

· Şirket esas sözleşmesinin "Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması" başlıklı 10. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, ihraç edilecek 60.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmeksizin Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satışına,

· Payların Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satışından kaynaklanan Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye ait sermaye koyma borcunun 60.000.000 TL'sinin, mevcut durumda şirketimizin Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye olan nakit ve muaccel durumda bulunan borcundan mahsuplaşılmak suretiyle karşılanmasına,

· Şirketimiz tarafından ihraç edilerek Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye satılacak olan payların birim fiyatının; nominal değerden az olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları ("UUE") çerçevesinde oluşan baz fiyata uygulanacak marjlar dahilinde belirlenmesine,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli toplamda 6.000.000.000 (Altımilyar) adet payın Borsada işlem gören ve hamiline yazılı nitelikte olmasına,

Sermaye artırımından sağlanan fonların aşağıda yer verilen alanlarda kullanılmasına,

Planlanan Fon Kullanım Yeri TL
1. Banka Kredi Ödemelerinde 27.000.000
2. Ticari Borç Ödemelerinde 29.500.000
3. İşletme Sermayesi İhtiyacında   3.500.000
TOPLAM 60.000.000

İşbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

Tahsisli bedelli sermaye artırım süreci ve ihraç edilecek payların iş bu karar ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve sürelerde satılması hususunda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesi hususunda sözleşme yapılmasına, işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

karar verilmiştir.

28.01.2019Kredi Derecelendirme Sözleşme İptali

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Turkrating arasında yapılan derecelendirme sözleşmesi müşteri talebi ile vadesinde yenilenmediğinden, Turkrating tarafından 28 Şubat 2018 tarihinde verilen kredi derecelendirme raporu ve notları, 28 Şubat 2019 itibari ile geçerliliğini yitirecektir.

11.01.2019Tahsisli Sermaye Artırımı İçin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması Hk.

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

 

Pay Grup Bilgileri

 

Mevcut Sermaye (TL)

 

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)

 

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)

 

Verilecek Menkul Kıymet

Nevi  

İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

 

DGKLB, TRAKLBMO91C0

 

209.069.767

 

60.000.000

 

28,69855

 

DGKLB, TRAKLBMO91C0

Hamiline  

 

   

Mevcut Sermaye (TL)

 

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)

 

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)

 

İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

TOPLAM  

209.069.767

 

60.000.000,000

 

28,69855

 

 

Artırılacak Sermayenin

Tahsis Edildiği Kişi               Doğanlar Yatırım Holding A.Ş

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

 

SPK Başvuru Tarihi                  11.01.2019

Şirketimizin 10.01.2019 tarihli özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere, 350.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 209.069.767 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 60.000.000 Türk Lirası nakden karşılanmak suretiyle tahsisli artırılması ile sermayenin 269.069.767 Türk Lirasına çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2019 itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.

 

 

 

10.01.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Tahsisli Bedelli Sermaye Artırımı

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

Pay Grup Bilgileri


Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet

Nevi


 
 

İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

DGKLB, TRAKLBMO91C0  

209.069.767

 

60.000.000

 

28,69855

 

DGKLB, TRAKLBMO91C0

Hamiline  

 

  Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 209.069.767  

60.000.000,000

 

28,69855

 

Artırılacak Sermayenin
Tahsis Edildiği Kişi             
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş hissedarları Doğan ailesi fertlerinden oluşmaktadır (Davut Doğan, Adnan Doğan, İsmail Doğan, Şadan Doğan, İlhan Doğan, Murat Doğan); yapılan bu sermaye artırımı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'nin Doğtaş Kelebek bünyesindeki markaların gücüne ve Türkiye ekonomisine duyduğu güveni teyit etmektedir. Bu sermaye artırımı ile şirket rasyolarının iyileştirilmesi hedeflenirken, sermayenin özellikle satın alma ve tedarikçi finansmanında kullanılarak FAVÖK (EBITDA) marjına olumlu katkısı amaçlanmıştır.

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.

Şirketimizin 350.000.000 TL (ÜçyüzellimilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01 TL nominal değerde 20.906.976.700 (Yirmimilyardokuzyüzaltımilyondokuzyüzyetmişaltıbinyediyüz) adet paya bölünmüş 209.069.767 TL (İkiyüzdoku milyonaltmışdokuzbinyediyüzaltmışyediTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 60.000.000 TL (AltmışmilyonTürkLirası) (%28,698) artırılarak 269.069.767 TL'ye (İkiyüzatmışdokuzmilyonatmışdokuzbinyediyüzatmışyediTürkLirası) çıkarılmasına, çıkarılacak yeni payların, Şirket esas sözleşmesinin "Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması" başlıklı 10. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit (bedelli) olarak karşılanmak suretiyle halka arz edilmeksizin, nominal değerden az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları ("UUE") çerçevesinde oluşan baz fiyata uygulanacak marjlar dahilinde Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye aşağıdaki tabloda belirtilen tutarda tahsisli surette satılmasına,

 

Pay sahibi bilgileri

 

Tahsis Tutarı (TL)

 

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş

 

60.000.000

 

Toplam

 

60.000.000

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli toplamda 6.000.000.000 (Altımilyar) adet payların Borsada işlem gören nitelikte olmasına, İşbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

Tahsisli bedelli sermaye artırım süreci ve ihraç edilecek payların iş bu karar ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve sürelerde satılması hususunda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesi hususunda sözleşme yapılmasına, işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.