NE ARAMIŞTINIZ?

Özel Durum Açıklamaları

14.07.2021Finansal Duran Varlık Edinimi

Bildirim İçeriği  
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27/04/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet

Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı

Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Limited Şirketi

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

Mobilya imalatı, ihracat ve ithalatı

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi

1.000.000 CFA

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

14.04.2021

Edinme Koşulları

Peşin (Cash)

Vadeli ise Koşulları

-

Edinilen Payların Nominal Tutarı

1.000.000 CFA (XOF)

Beher Payın Alış Fiyatı

1 CFA (XOF)

Toplam Tutar

1.000.000 CFA (XOF)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) %100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) %100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) %100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0,000015
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 0,000015

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Hayır (No)

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği -
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi -
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi -
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası -
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi -
 
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27.04.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Şirketimizin yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek amacıyla; Senegal'de "Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd. Şti" unvanlı 1.000.000 CFA (XOF) ödenmiş sermayeli, bağlı ortaklığımızın kuruluş işlemleri Senegal'de  tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

30.06.2021Yönetim Kurulunun 2020 Yılı Kar Dağıtım Teklifi

Karar Tarihi 30.06.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DGKLB, TRAKLBMO91C0   0,0000000 0 0

0,0000000

0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%
DGKLB, TRAKLBMO91C0 0 0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 2020 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançolarımızda 25.752.988 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 1.238.505 TL net dönem karı mevcuttur.

Yönetim Kurulumuzun 30.06.2021 tarih 2021/43 sayılı kararı doğrultusunda 2020 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsub edilerek kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1                                   Kar Dağıtım Tablosu_2020.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 269.069.767
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 607.177
  SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 26.876.051 1.238.505
4. Vergiler ( - ) -1.123.063  
5. Net Dönem Kârı    
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )    
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )    
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı    
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)    
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı    
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 45.755 45.755
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı    
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı    
* Nakit    
* Bedelsiz    
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı    
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı    
* Çalışanlara    
* Yönetim Kurulu Üyelerine    
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere    
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı    
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı    
16. Genel Kanuni Yedek Akçe    
17. Statü Yedekleri    
18. Özel Yedekler    
19. Olağanüstü Yedek    
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar    

 

Detaylar için tıklayınız.

30.06.20212021 Yılı Hesap Dönemi İçin Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


Bildirim İçeriği
 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
 
01.01.2021 - 31.12.2021


Yönetim kurulumuzun 30.06.2021 tarih 2021/44 sayılı kararı doğrultusunda; Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile sair kanunlardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerileriyle Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 

30.06.2021Satış Kanallarının Artırılması ve Güçlendirilmesi

Şirketimiz, COVİD – 19 pandemisi ile değişen tüketici tercihlerine yönelik e-ticaret satış kanallarını büyüterek yaklaşık 1.000.000 TL ile bu alanda destekleme yatırımları yapmıştır. Bu kapsamda yapılan yatırımla alt markalarımızın online platformlarda yurt dışı bayilikler verebilmesi mümkün kılınmıştır. Tüm bu yatırımlar neticesinde Doğtaş markamız ve Amazon arasında işbirliği anlaşması imzalanmış ve Amerika Birleşik Devletlerinde Doğtaş markalı ürünlerimize yeni bir satış kanalı eklenmiştir. Yurtdışı bayilerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen online satış performanslarına bağlı olarak;  Amerika Birleşik Devletlerinde (New York, New Jersey) ve Senegal'de perakende satış mağazaları açılması hedeflenmektedir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

09.06.2021Esas Sözleşme Tadilinin Tescil ve İlanı

Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 80.930.233 TL tutarında (%30,07778 bedelli) artırılarak 350.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/06/2021 tarih 10343 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

07.06.2021Bedelli Sermaye Arttırımının Tescili

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 269.069.767
Ulaşılacak Sermaye (TL) 350.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DGKLB, TRAKLBMO91C0 269.069.767 80.930.233,000 30,07778 1,00   DGKLB, TRAKLBMO91C0

Hamiline

DGKLB(RÜÇHAN), TRRKLBM00042 103.068,967  
  Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 269.069.767 80.930.233,000 30,07778 103.068,967  
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 13.01.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 27.01.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 31.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 15.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 07.06.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 80.930.233 TL tutarında (%30,07778 bedelli) artırılarak 350.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olara, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

04.06.2021Finansal Duran Varlık Edinimi

Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07/04/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd. Şti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Mobilya satışı ve pazarlaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 50.000 Euro
Edinim Yöntemi Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı  -
Edinme Koşulları Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları -
Edilinen Payın Nominal Tutarı 50.000 Euro
Beher Payın Alış Fiyatı 1 Euro
Toplam Tutar 50.000 Euro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) %100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) %100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) %100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0,00048
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 0.00049
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Unvanı -
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? -
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği -
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi -
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi -
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası -
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kurululunun Unvanı  -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi -

Yönetim Kurulumuz 07.04.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda; Şirketimizin yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek üzere;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd. Şti." unvanlı, 50.000 Euro ödenmiş sermayeli, bağlı ortaklığımızın kuruluşu "Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Şirketler Yasası Fasıl 113 Madde 15-(1)" kapsamında tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

06.05.2021Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2018
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay

İşlem Tarihi

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 7.846 0 1,59  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000 0 1,63  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 35.000 0 1,62  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

24.06.2020

400.000 0,001 2,4  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 01.07.2020 500.000 0,002 2,76  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

12.03.2021

200.000 0

2,87

 
DGKLB, TRAKLBMO91C0

16.03.2021

70.000 0 3,09  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

22.03.2021

70.000 0 2,69  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

25.03.2021

70.000 0 2,65  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

26.03.2021

100.000 0 2,54  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

12.04.2021

100.000 0 2,64  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 250.000 0 2,43  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 520.000 0 2,44  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 225.000 0 2,45  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.05.2021 25.000 0 2,46  
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23 Mayıs 2018 tarihinde, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alımının yapılmasına ilişkin karar alınmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Şirketimiz bu kapsamda 6 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 1.020.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 2.837.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0081). Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız

04.05.2021Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Şirketimizin, yatak ürün grubu olan Lova Yatak'ın 5 Mayıs 2021 tarihinde dijital lasmanı gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulumuz tarafından; Lova Yatak markasına ilişkin hedeflerin 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında açıklanması kararlaştırılmıştır. Lova Yatak markasının 2021 yılı hedeflerini ekte kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Detaylar için tıklayınız.

28.04.2021Kredi Derecelendirme Notu


JCR Eurasia Rating kredi derecelendirme kuruluşu Şirketimizi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘BBB-(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘nu ‘A-3(Trk)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise ‘BB-/Negatif' olarak belirlenmiştir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
 

Detaylar için tıklayınız.

27.04.2021Finansal Duran Varlık Edinimi

Bildirim İçeriği  
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27/04/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet

Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı

Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Limited Şirketi

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

Mobilya imalatı, ihracat ve ithalatı

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi

1.000.000 CFA

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

-

Edinme Koşulları

Peşin (Cash)

Vadeli ise Koşulları

-

Edinilen Payların Nominal Tutarı

1.000.000 CFA

Beher Payın Alış Fiyatı

1 CFA

Toplam Tutar

1.000.000 CFA
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) %100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) %100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) %100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0,000015
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 0,000015

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Hayır (No)

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği -
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi -
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi -
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası -
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi -

Yönetim Kurulumuz 27.04.2021 tarihinde (bugün) Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimizin yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek üzere;

1) Senegal'de "Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd. Şti." unvanlı, 1.000.000 CFA (Batı Afrika Frankı) ödenmiş sermayeli yeni bir şirket kurulmasına,

2) Sayın Ozan Doğan'ın Genel Müdür ve Sayın Ömer Güzgeren Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmalarına ve kuruluş işlemleri için yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

15.04.2021Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. İştiraki Biotrend Enerji'nin Halka Arzı için SPK Onayı

Şirketimizin bünyesinde bulunduğu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. iştiraklerinden olan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Biotrend Enerji") için 03.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunulduğu belirtilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu Bülten'inin 15.04.2021 tarih 2021/20 sayılı bülteninde yayınlandığı üzere Biotrend Enerjinin halka arz başvurusu onaylanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

12.04.2021Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2018
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay

İşlem Tarihi

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 7.846 0 1,59  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000 0 1,63  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

07.06.2018

35.000 0 1,62  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 24.06.2020 400.000 0,001 2,4  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 01.07.2020 500.000 0,002 2,76  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

12.03.2021

200.000 0

2,87

 
DGKLB, TRAKLBMO91C0 16.03.2021 70.000 0 3,09  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

22.03.2021

70.000 0 2,69  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

25.03.2021

70.000 0

2,65

 
DGKLB, TRAKLBMO91C0

26.03.2021

100.000 0 2,54  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.04.2021

100.000

0
2,64
 
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23 Mayıs 2018 tarihinde, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alımının yapılmasına ilişkin karar alınmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Şirketimiz bu kapsamda 12 Nisan 2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 100.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 1.817.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0052). Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız

07.04.2021Finansal Duran Varlık Edinimi

Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07/04/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd. Şti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Mobilya satışı ve pazarlaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 50.000 Euro
Edinim Yöntemi Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı  -
Edinme Koşulları Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları -
Edilinen Payın Nominal Tutarı 50.000 Euro
Beher Payın Alış Fiyatı 1 Euro
Toplam Tutar 50.000 Euro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) %100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) %100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) %100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0,00048
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 0.00049
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Unvanı -
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? -
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği -
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi -
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi -
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası -
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kurululunun Unvanı  -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi -
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 07.04.2021 tarihinde (bugün) Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimizin yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek üzere;

1)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd. Şti." unvanlı, 50.000 Euro ödenmiş sermayeli, yeni bir şirket kurulmasına,

2)  Kuruluş işlemleri için Uluslararası Pazarlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyemiz Sn. Ozan Doğan'ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

29.03.2021Yönetim Kurulu Komiteleri Üye Değişikliği

Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Bekir Özkan Hakan Yavaşal'ın istifası sebebiyle boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine 29.03.2021 tarihi itibariyle Sn. Sitare Sezgin'in atanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda gerçekleşen atama sonrası Yönetim Kurulu Komite yapılanmaları aşağıda belirtildiği üzere devam edecektir:

Denetimden Sorumlu Komite:

Hayrettin Kaplan (Başkan)

Sitare Sezgin (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Hayrettin Kaplan (Başkan)

Elif Yılmaz (Üye)

Aysun Vardan (Üye) 

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Hayrettin Kaplan (Başkan)

Tarık Aksoy (Üye)

Saniye Selin Uras (Üye)

 

29.03.2021Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması

Yönetim Kurulumuz 29.03.2021 (Bugün) tarihinde Şirket merkezinde toplanarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Özkan Hakan Yavaşal'ın istifası sonrası değerlendirmelerde bulunmuştur;

İşbu değerlendirmeler neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. maddesinde yer verilen bağımsızlık kriterlerine uygun olduğuna kanaat getirilen, ekte bağımsızlık beyanına yer verilen Sn. Sitare Sezgin'in atanmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Detaylar için tıklayınız.

26.03.2021Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2018
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 7.846 0 1,59  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

07.06.2018

115.000 0 1,63  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

07.06.2018

35.000 0 1,62  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

24.06.2020

400.000

0,001

2,4  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

01.07.2020

500.000 0,002 2,76  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

12.03.2021

200.000 0 2,87  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 16.03.2021 70.000 0

3,09

 
DGKLB, TRAKLBMO91C0 22.03.2021 70.000 0 2,69  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 25.03.2021 70.000 0 2,65  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

26.03.2021

100.000 0 2,54  
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23 Mayıs 2018 tarihinde, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alımının yapılmasına ilişkin karar alınmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Şirketimiz bu kapsamda 26 Mart 2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 100.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 1.717.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0049). Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız

25.03.2021Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2018
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 7.846 0 1,59  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000 0 1,63  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 35.000 0 1,62  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 24.06.2020 400.000 0,001 2,4  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 01.07.2020 500.000 0,002 2,76  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.03.2021 200.000 0 2,87  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 16.03.2021 70.000 0 3,09  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 22.03.2021 70.000 0 2,69  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 25.03.2021 70.000 0 2,65  
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23 Mayıs 2018 tarihinde, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alımının yapılmasına ilişkin karar alınmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Şirketimiz bu kapsamda 25 Mart 2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 70.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 1.617.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0046). Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız

 

24.03.2021Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Bekir Özkan Hakan Yavaşal, 24.03.2021 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizin istifası ile boşalan görev için ilgili kanunlar ve sair hükümler çerçevesinde gereken işlemler tamamlanacak ve yeni üye ataması yasal süresi içerisinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

22.03.2021Esas Sözleşme Değişikliği Kapsamında SPK'ya Başvuru Yapılması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 269.069.767
Ulaşılacak Sermaye (TL) 350.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DGKLB, TRAKLBMO91C0 269.069.767 80.930.233,000 30,07778 1,00   DGKLB, TRAKLBMO91C0

Hamiline

DGKLB(RÜÇHAN), TRRKLBM00042 103.068,967  
  Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 269.069.767 80.930.233,000 30,07778 103.068,967  
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 13.01.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 27.01.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 31.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 15.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 80.930.233 TL tutarında (%30,07778 bedelli) artırılarak 350.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit olarak artırılan 80.930.233 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 350.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 22.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

16.03.2021Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2018
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

06.06.2018

7.846 0

1,59

 
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000 0 1,63  

DGKLB, TRAKLBMO91C0

07.06.2018 35.000 0 1,62  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

24.06.2020

400.000 0,001 2,4  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

01.07.2020

500.000 0,002 2,76  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 12.03.2021 200.000 0 2,87  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

16.03.2021

70.000 0 3,09  
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23 Mayıs 2018 tarihinde, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alımının yapılmasına ilişkin karar alınmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Şirketimiz bu kapsamda 16 Mart 2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 70.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 1.477.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0042). Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

12.03.2021Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2018
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 200.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay

İşlem Tarihi

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

06.06.2018

7.846 0 1,59  
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000 0 1,63  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

07.06.2018

35.000 0 1,62  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

24.06.2020

400.000 0,001 2,4  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

01.07.2020

500.000 0,002 2,76  
DGKLB, TRAKLBMO91C0

12.03.2021

200.000 0 2,87  
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2018 tarihinde Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden "Şirket paylarının Borsa'dan geri alımının yapılabilmesine ilişkin payların geri alınmasına ilişkin karar alınmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Şirketimiz bu kapsamda 12 Mart 2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 200.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 1.407.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0040). Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

03.03.2021Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. İştiraki Biotrend Enerji'nin Halka Arzı için SPK Başvurusu Yapılması

Şirketimizin bünyesinde bulunduğu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Biotrend Enerji") halka arz çalışmaları için 09.09.2020 tarihinde şirketimiz tarafından KAP yapılmıştı. İşbu özel durum açıklamasının güncellemesi  kapsamında Biotrend Enerji'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.03.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Biotrend Enerji, teknoloji üretim ve uygulama merkezi olarak 2017 yılında ticaret siciline tescil edilmiş ve günümüzde enerji ihtiyacının tamamını çevreci kaynaklardan sağlayarak, çöp gazı, biyokütle, ve atıktan türetilmiş yakıt kaynaklarını enerjiye dönüştüren, alternatif enerji üretimi konusunda sektörün önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye'nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim firmalarından biri olan Biotrend Enerji, ülke geneline yayılmış; evsel katı atık ayrıştırma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ile ilgili yatırımlara sahiptir. Enerji alanında portföy büyüklüğünde ise 2021 yılsonu itibarıyla 180 MW toplam lisans gücü seviyesine ulaşmayı hedeflenmektedir.

Biotrend Enerji, Ülke geneline yayılmış enerji tesisleriyle 2020 yılsonu  itibariyle 300.192 MW yıllık üretim kapasitesine ulaşmış ve yaklaşık 200.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

03.03.2021TTK 376 Açıklaması

Şirketimiz'in 31 Aralık 2020 tarihli SPK düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağı 29.958.469 TL olarak gerçekleşmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin Geçici 1'nci maddesinde "1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilir. Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir."ibaresi yer almaktadır.

Bu kapsamda  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ıncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'ni Geçici 1'inci maddesinde belirtilen kalemler  ve maddi olmayan duran varlıklarda yer alan marka değerinin gerçeğe uygun değeri esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı (2014/11 no'lu ilke kararı) uyarınca Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanmıştır. 

Şirket'in Doğtaş ve Kelebek markalarının cari değerinin 300.000.000 TL olduğu dikkate alındığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin Geçici 1'nci maddesinde kalemler dikkate alınmadığında, hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda Şirket'in özkaynağı 454.769.619 TL'ye ulaştığı tespit edilmiştir. Bu tutar Grup'un 269.069.767 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.

Detaylar için tıklayınız.

02.02.2021Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadil Metni Hakkında.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin rüçhan hakları 13.01.2021 – 27.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 103.068,967 TL nominal değerli payların 29 Ocak – 01 Şubat 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 29.01.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Artırılan 80.930.233 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (13.01.2021 – 27.01.2021) içerisinde 80.827.209,54 TL nakden, kalan payların 29.01.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 280.367,46 TL olmak üzere toplamda 81.107.577 TL fon sağlanmıştır.

Nakit olarak artırılan 80.930.233 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 350.000.000 TL'ye yükselmiş olup sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak ticaret siciline tescil edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DGKLB Sermaye Maddesi Tadil Taslağı.pdf

 

Detaylar için tıklayınız.

29.01.2021Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Borsada Satışının Tamamlanması Hakkında

Şirketimizin 28.01.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 103.068,967 TL nominal değerli payların 29 Ocak ve 1 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.

28.01.2021Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %30,07778 oranında olmak üzere 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 13.01.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 27.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 103.068,967 TL olup, kalan paylar, 29 Ocak-1 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Detaylar için tıklayınız.

28.01.2021Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 269.069.767
Ulaşılacak Sermaye (TL) 350.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul Grubu

Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
DGKLB, TRAKLBMO91C0 269.069.767 80.930.233,000 30,07778 1,00   DGKLB, TRAKLBMO91C0

Hamiline
D

DGKLB(RÜÇHAN), TRRKLBM00042

103.068,967
  Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı  Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 269.069.767 80.930.233,000 30,07778 103.068,967  
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 13.01.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 27.01.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
   
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 31.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 15.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %30,07778 oranında olmak üzere 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 13.01.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 27.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 103.068,967 TL olup, kalan paylar, 29 Ocak-1 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.dogtaskelebek.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

11.01.2021Yeni Pay Alma Hakkı kullanım tarihleri hakkında

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 269.069.767
Ulaşılacak Sermaye (TL) 350.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (TL Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu

Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

DGKLB, TRAKLBMO91C0

269.069.767 80.930.233,000 30,07778 1,00   DGKLB, TRAKLBMO91C0 Hamiline

DGKLB(RÜÇHAN), TRRKLBM00042


 
   
  Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 269.069.767 80.930.233,000 30,07778    
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 13.01.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 27.01.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
   
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 31.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 15.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %30,07778 oranında bedelli olarak 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.12.2020 tarih ve 79/1619 sayılı toplantısında onaylanan 04.01.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13603 yazı ile şirketimize bildirilmiştir.

- Pay sahiplerimizin ellerindeki payların %30,07778'i oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 13.01.2021 ile 27.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.dogtaskelebek.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 2 (iki) iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.

Kamuoyuna Duyurulur.

Saygılarımızla.

04.01.2021Bedelli Sermaye Arttırımı SPK Onayı Hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 269.069.767
Ulaşılacak Sermaye (TL) 350.000.000
Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul Grubu

Verilecek Menkul Kıymet

Nevi

Rüçhan ISIN Kodu

Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

DGKLB, TRAKLBMO91C0

269.069.767 80.930.233,000 30,07778 1,00  

DGKLB, TRAKLBMO91C0

Hamiline


 
     
  Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 269.069.767 80.930.233,000 30,07778    
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar  
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 31.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %30,07778 oranında bedelli olmak üzere 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 2020/78 sayılı bülteninde onaylandığı açıklanmıştır.