NE ARAMIŞTINIZ?

Özel Durum Açıklamaları

17.12.2013Şirketimiz iştirakleri 3K Mobilya ve 2K Oturma Grupları ile devralma yoluyla birleşilmesi

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2013
Birleşmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2013

 

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
1 3K Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2 2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Şirketimiz Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16 Aralık 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz ile iştirakleri , İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna 338105 sicil numarası ile kayıtlı 3K Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna 315910 sicil numarası ile kayıtlı 2K Oturma Grupları İnşaat ve Taah. Sanayi ve Ticaret A.Ş ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde devralma yoluyla birleştirilmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatılmasına ve birleşme işlemlerinin 30 Eylül 2013 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

01.11.2013Pay değişim işlemlerin tamamlanması hakkında

   
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde süreç tamamlandı mı? Evet
Pay Dağıtım Tarihi 01.11.2013

 

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen) Pay Değişim Oranı
1 Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.000,3624300

 

Pay Grup Bilgileri Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
DGKLB(Eski),TRAKLBMO91C0 159.069.767,000 0,000

25.10.2013Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Adnan Doğan, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulunun aldığı kararla Adnan Doğan'dan boşalan  Yönetim Kurulu üyeliğine 39166031436 TC Kimlik Numaralı Acarlar Mahallesi Sülün sokak Günyüzü Konakları A1 Blok Beykoz adresinde mukim İsmail Doğan'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanmasına ve halen şirket Yönetim Kurulu üyesi  Arif Kerem Onursal'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesine
karar verilmiştir."

21.10.201311.09.2013 Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında

   
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 11.09.2013 10:00
Tescil Tarihi 21.10.2013

21.10.2013Birleşme Sebebiyle Sermaye Artırımının Tescil Edilmesi Hakkında

   
Tescil Edilen Sermaye (TL) 209.069.767,000
Tescil Tarihi 21.10.2013

21.10.2013Şirket ünvanının "Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hakkında

     
Eski Unvan : KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan : DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi : 21.10.2013

Şirketimiz Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin birleşme işlemi 21.10.2013 tarihinde (bugün) tescil edilmiş ve şirketin ünvanı "Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.
Sayın pay sahiplerine duyurulur.

11.10.2013Birleşme Sebebiyle Semaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin Alınması Hakkında

 
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.10.2013
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 209.069.767,000

 

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
KLBMO(Eski),TRAKLBMO91C0 50.000.000,000 159.069.767,000 0,000

 

Detaylar için tıklayınız.

01.10.2013Ayrılma Hakkı Kullanımı

Şirketimiz Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin birleşmesi işlemine ilişkin olarak Şirketimizin 11 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısına katılarak birleşme işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmaya hak kazanan pay sahiplerimizden, 3.531.312,8 TL toplam nominal değerde Şirket payına sahip pay sahibimiz ayrılma hakkını yasal süresi içerisinde kullanmıştır.

Bu kapsamda, ilgili pay sahibimizin maliki olduğu 3.531.312,8 TL toplam nominal değerde Şirket payı, 16 Temmuz 2013 tarih ve 2013/24 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile ilan edilen pay başına 1,52 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden Şirket tarafından satın alınmış olup, pay devir işlemleri mevzuata uygun olarak tamamlanmıştır.

Ayrılma hakkı kullanımına ilişkin olarak yasal süresi içinde Şirketimize iletilen başkaca bir beyan bulunmadığından, Şirketimizin pay ihraç belgesi alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na için yapmış olduğu başvurunun neticelenmesini takiben, birleşme işleminin tescili için gerekli mercilere başvuru yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

19.09.2013Birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna Pay İhraç Belgesi başvurusu hk.

   
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 209.069.767,000
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 159.069.767,000
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) 0,000
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2013

11.09.20132012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

   
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 11.09.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar - 2012 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar,Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle onaylandı.
- Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket Denetçilerinin 2012 yılı işlemlerinden dolayı ibra edildiler.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine 26 Aralık 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atanan Ahmet Cüneyt Yavuz'un atanması onaylandı.
- Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Politikası'na ilişkin teklifi onaylandı.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket'in Ücretlendirme Politikası, kapsamında yapılan ödemeler ve Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young) onaylanmasına karar verildi.
- Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaylandı.
- İlişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin bilgi verildi.
- 2012 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediğine ilişkin bilgi verildi.
- Şirketin 2012 faaliyet yılı içerisinde bağış yapmadığı bilgisi verildi. 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 50.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için gerekli iznin verilmesine karar verildi.
- Şirketin öz kaynak yeterliliği ile ilgili olarak alınması gereken öz kaynakları iyileştirici tedbirler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum ve birleşme işlemi kapsamında tadil edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil metinlerine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinin 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 42. maddelerinin tadil edilmesi ve 18, 19, 31, 32, 33 ve 35. Maddelerinin iptal edilmesine karar verildi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Temmuz 2013 tarihli izin yazısı kapsamında, Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni devralması suretiyle birleşmesi ve bu birleşme işlemi nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp 25 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme işlemine esas alınan 31 Aralık 2012 tarihli mali tabloların 9.130.188,05 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 33.625.408 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
- Birleşme ile ilgili alınan karara muhalif Pay Sahiplerinin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların ortaklık tarafından devralınacağı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hesaplanan ve 2013/24 tarih ve 16 Temmuz 2013 sayılı bülten 1,52 TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı hususunda bilgi verildi.
- Birleşme işleminin kabul edilmesi nedeniyle, Şirket'in ödenmiş sermayesinin 159.069.767 TL artırılarak 209.069.767 TL'ye çıkarılmasına ve Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine 9.130.188,05 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oya karşılık 33.625.408 TL sermayeye tekabül eden olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
Toplantıda alınan kararlar yukarıda özet olarak belirtilmiş olup toplantı tutanağı ve ekleri ek dökümanlar kısmına eklenmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

 

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KLBMO(Eski),TRAKLBMO91C0 0,0000000 0,0000000

 

 
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır

 

 
Hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ve Ekleri Görüşüldü mü? Evet
Birleşme Sözleşmesi ve Ekleri Kabul Edildi mi? Evet
Birleşmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2012

 

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
1 Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Eylül 2013 tarihinde, saat 10.00'da olarak Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak No.31, B Blok K.4 Kavacık, İstanbul adresinde yapılmıştır. 

 

Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.

09.09.2013Esas Sözleşme Tadil Metni'nin "Oy Hakkı" başlıklı 29. Maddesine ilişkin Düzeltme Bildirimidir.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni, 14 Ağustos 2013 tarihinde kamuya duyurulmuştur. 2012 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısına çağrı evrakı ekinde yer alan esas sözleşme tadil metninin "Oy Hakkı" başlıklı 29. maddesinin yeni şekli sehven hatalı olarak duyurulmuştur. Bu kapsamda, ilgili madde metninde sehven, ifade bakımından bir hata yapılmıştır. Bununla birlikte kamuyu tam ve doğru bilgilendirmek adına işbu açıklama gerekli görülmüştür. İlgili maddenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan hali aşağıdaki şekildedir.
"Genel kurul toplantılarında, her bir pay sahibi oy hakkını, sahip olduğu payların itibar  değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına orantılı olarak kullanılır. Oylar, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılır."
Bu çerçevede 11 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantısında ilgili maddenin yukarıdaki şekilde tadil edilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15.08.2013Genel Kurul Onayına Sunulacak 2012 Yılı Karı Hakkında Yönetim Kurulu Önerisi

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.08.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 11.09.2013

 

   
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

 

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
KLBMO(Eski),TRAKLBMO91C0 0,0000000 0,0000000

 

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
KLBMO(Eski),TRAKLBMO91C0 0,000 0,00000

Yönetim kurulumuz; 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarımızda oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek, kar dağıtımı yapılmaması hususunda olağan genel kurula teklifte bulunulmasına karar vermiştir

Detaylar için tıklayınız.

14.08.20132012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

   
Karar Tarihi 14.08.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 11.09.2013 10:00
Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 (B Blok) Kat:4 Kavacık/ Beykoz /İstanbul
Gündem (i) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
(ii) Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
(iii) 2012 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
(iv) 2012 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
(v) 2012 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
(vi) Yönetim kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
(vii) Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
(viii) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevine atanan Ahmet Cüneyt Yavuz'un Yönetim Kurulu üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
(ix) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Kâr Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
(x) 2012 yılının kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
(xi) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
(xii) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
(xiii) Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2013 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
(xiv) Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
(xv) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No. 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
(xvi) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
(xvii) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
(xviii) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
(xix) Şirketin öz kaynak yeterliliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulanmasına yönelik öz kaynakları iyileştirici tedbirler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
(xx) Şirket esas sözleşmesinin 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 42. maddelerinin tadili ve 18, 19, 31, 32, 33 ve 35. maddelerinin iptaline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Gündem madellerinin tamamı ilgili alana sığmadığından dolayı pdf olarak eklenmiştir.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
1 Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Yönetim Kurulumuz 14 Ağustos 2013 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Eylül 2013 tarihinde saat 10:00'da ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak No.31, B Blok K.4 Kavacık, İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. 

Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.

01.08.2013Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu

Ticaret Sicil No          :21271
Ticaret Ünvanı           :KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi              :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 (B Blok) Kat:4 Kavacık/ Beykoz /İstanbul


BİRLEŞME İŞLEMİ İNCELEME HAKKI DUYURUSU

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından Biga Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 1998 sicil numarası ile kayıtlı Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşme işlemine ilişkin olarak alınan 12 Haziran 2013 tarihli ve 78/22 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde, birleşmeye ilişkin olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Uzman Kuruluş Raporu, Duyuru Metni, birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan Birleşme Raporu, Şirketimizin son üç yıla ilişkin Mali Tabloları, Faaliyet Raporları ve Bağımsız Denetim Raporları, birleşme işlemine esas alınan 31 Aralık 2012 tarihli Mali Tablolar ile bu mali tablolara ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, birleşmeye esas alınan mali tablo tarihi ile Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanacağı Genel Kurul toplantı tarihi arasındaki en son 3 aylık 31 Mart 2013 tarihli mali tablolar ile Ara Mali Tablo, birleşmeden itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini mali tablolar ve birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süre ile 6 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak, No. 31, B Blok, Kat 4, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde, şubelerimizde ve www.kelebek.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinde Sayın Pay Sahiplerimizin incelenmesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi gereğince ilan olunur.

Pay Sahiplerimizin yukarıdaki paragrafta belirtilen tüm belgeleri inceleme hakkı mevcut olup, pay sahiplerimiz, söz konusu belgelerin suretlerinin ve basılı şekillerinin bedelsiz olarak kendilerine verilmesini isteme hakkına sahiptirler.
Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Detaylar için tıklayınız.

31.07.2013Doğ-Taş Doğanlar Mobilya ile Devralma Yolu ile Birleşme- Spk Başvuru Tarihi hk.

 
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2013

 

31.07.2013Doğ-Taş Doğanlar Mobilya ile Devralma Yolu ile Birleşme- Spk Başvuru Sonucu hk.

   
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.07.2013
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 209.069.767,000

 

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen) Pay Değişim Oranı
1 Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.000,3624300

 

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
KLBMO(Eski),TRAKLBMO91C0 50.000.000,000 159.069.767,000 0,000

30.07.2013Birleşme Sözleşmesi Ekleri ve Bildirimi

   
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 209.069.767,000

 

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
KLBMO(Eski),TRAKLBMO91C0 50.000.000,000 159.069.767,000 0,000

 

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen) Pay Değişim Oranı
1 Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.000,3624300


 EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Temmuz 2013 tarihli 2013/24 sayılı Haftalık Bülteni uyarınca, Şirketimizin Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devralması suretiyle birleşmesi ile ilgili;

Birleşme Duyuru Metni ve ekleri

31.12.2012 tarihli Mali Tablolar ve buna ilişkin Bağımsız Denetim Raporları

31.03.2013 tarihli Mali Tablolar ve buna ilişkin Denetim Raporları eklerde sunulmuştur.

Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.Detaylar için tıklayınız.

18.07.2013Birleşme İşlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan onay

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Temmuz 2013 tarihli 2013/24 sayılı Haftalık Bülteni uyarınca, Şirketimizin Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devralması suretiyle birleşmesi işlemine izin verilmesine ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24/1 maddesi hükmü çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine 1,52 TL fiyat üzerinden ayrılma hakkının tanınması suretiyle olumlu olarak karşılanmıştır.
Söz konusu birleşme işlemi kapsamında Şirketimizin sermayesi 50.000.000 TL'den 209.069.767 TL'ye çıkarılacaktır.
Saygılarımızla,

20.06.2013Mağaza Açılışı

İstanbul ili Eyüp İlçesinde, Vialand Alışveriş Merkezinde mobilya satışı yapmak amacıyla 20/06/2013 tarihinde satış mağazamız hizmete açılmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.

19.06.2013Esas Sözleşme Değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınmıştır

Şirket esas sözleşmesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna  uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla  esas sözleşmemizin 8, 9, 10, 12,13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 42 maddelerinin değiştirilmesine, 18, 19, 31, 32, 33 ve 35 inci maddelerinin  iptaline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ön izin için yapmış olduğumuz başvurular olumlu sonuçlanmış olup, 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır. İzin yazıları ve esas sözleşme değişikliği ekte sunulmuştur. 

Detaylar için tıklayınız.

11.06.20132013 yılı için bağımsız denetim şirketi önerisi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'i esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young) Şirketimizin 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermişlerdir.

29.05.2013TTK 376. Maddesi 1.Fıkrası

Şirketimizin 31.12.2012 tarihli  mali tablolarında öz kaynaklarımızın TTK 376. Maddesinin 1. fıkrası  karşısındaki durumu yönetim kurumuzca gözden geçirilmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından konu ile ilgili olarak ilk yapılacak  genel kurul toplantısında ortaklara gerekli bilgilendirmenin yapılması kararı alınmıştır. 10.04.2013 tarihinde  kamuoyuna duyurulan şirket esas sözleşme değişikliği SPK tarafından onaylanmıştır. Bakanlık tarafından esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına müteakip, yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağıracaktır. 

28.05.2013T.T.K. 376.maddesi

Şirketimizin 31.12.2012 tarihli  mali tablolarında öz kaynaklarımızın TTK 376. Maddesinin 1. fıkrası  karşısındaki durumu yönetim kurumuzca gözden geçirilmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından konu ile ilgili olarak ilk yapılacak  genel kurul toplantısında ortaklara gerekli bilgilendirmenin yapılması kararı alınmıştır. 10.04.2013 tarihinde  kamuoyuna duyurulan şirket esas sözleşme değişikliği SPK tarafından onaylanmıştır. Bakanlık tarafından esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına müteakip, yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağıracaktır.

08.05.2013Şirket merkezi adres değişikliği

Şirket merkezimiz 16.05.2013  tarihinden itibaren  Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 (B Blok) Kat:4 Kavacık/ Beykoz /İstanbul
adresinde faaliyet gösterecektir.

Tel No    : 0216 322 0090
Faks No : 0216  322 0096               

07.05.2013Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmeye ilişkin ek açıklama

Şirketimiz tarafından 22 Nisan 2013 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin Biga Ticaret Sicil Memurluğuna 1998 sicil numarası ile kayıtlı Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde devralma yoluyla birleştirilmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatılmasına ve birleşme işlemlerinin 31 Aralık 2012 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Nisan 2013 tarih ve 2013/14 sayılı bülteninde verilen bilgilere istinaden, birleşme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması halinde Şirketimizin 50.000.000 TL tutarında ödenmiş sermayesi birleşme nedeniyle 185.131.200 TL tutarında artırılarak 235.131.200 TL'ye çıkarılacak ve artırılan tutarı temsil eden paylar Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak verilecektir.
                                                                                                            
Birleşme işlemlerine ilişkin gelişmeler hakkında kamuya bilgi verilmeye devam edilecektir.

06.05.2013Doğ-Taş Doğanlar Mobilya ile devralma yoluyla birleşmesi

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2013
Birleşmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2012

 

Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
1 Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No. 31 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimizin Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi (Doğru şablonun kullanılarak tekrar açıklanması)

22.04.2013Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No. 31 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimizin Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleştirilmesi için çalışmaların başlatılması

Şirketimiz Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22 Nisan 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin, Biga Ticaret Sicil Memurluğuna 1998 sicil numarası ile kayıtlı Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde devralma yoluyla birleştirilmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatılmasına ve birleşme işlemlerinin 31 Aralık 2012 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

17.04.2013Olağandışı Fiyat Miktar Hareketleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden, aynı tebliğin 21 ve 22.maddeleri çerçevesinde, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

10.04.2013Esas Sözleşme Değişikliği

Yönetim Kurulumuzun, 10.04.2013 tarihli toplantısında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna  uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla Şirketimiz ana sözleşmesinin,  8, 9, 10, 12,13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 42 maddelerinin değiştirilmesine, 18, 19, 31, 32, 33 ve 35 inci maddelerinin  iptaline, bahsi geçen esas sözleşme tadillerinin gerçekleştirilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına, alınacak izinleri müteakip, esas sözleşme tadil tasarısının yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunulmasına  karar verilmiştir.

Detaylar için tıklayınız.

19.03.2013Bağımsız Denetim Şirketi Değişikliği

Şirketimizin başvurusu üzerine Sermaye Piyasası Kurulunun 14.03.2013 tarih ve 9/283 sayılı toplantısında, AKT Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan 2012 yılı finansal raporlarının bağımsız denetimine ilişkin sözleşme fesh edilerek 31.12.2012 mali raporlarının bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş. tarafından yapılması talebimiz kurul  kabul edilmiştir.    

19.03.2013Yatırım Teşvik Belgesi

Şirketimizin gerçekleştirdiği kapasite artırımı ve teknolojik değişimi yatırımları için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne başvurulmuş olup;
06.03.2013 tarih ve 109183 belge no ile yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Teşvik Belgesi 875.000 USD (FOB) tutarında ithal yeni makine, 308.000 TL tutarında yerli yeni makine,
1.500.000 TL tutarında bina inşaatı ve 267.000 TL tutarında yapılacak diğer harcamalar ile toplam da 3.650.000 milyon TL'lık yatırımı kapsamaktadır.

Teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurları şunlardır:
1) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 yıl)
2) Faiz Desteği
3) Vergi İndirim oranı (%70, yatırıma katkı oranı %30)
4) KDV İstisnası
5) Gümrük Vergisi Muafiyeti

05.02.2013Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

Şirketimiz ile Öz Ağaç İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşme yapılmış,
01.10.2012 - 30.09.2015 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesine ilişkin  görüşmede
taraflar arasında anlaşmaya varılmıştır.

Ücret Zamları ;
1. Yıl 1. 6 ay Ücret zammı %8,7
1. Yıl 2. 6 ay TüfeÜfe Fiyat endeksleri ortalaması
2. Yıl 1. 6 ay TüfeÜfe Fiyat endeksleri ortalaması +%1
2. Yıl 2. 6 ay TüfeÜfe Fiyat endeksleri ortalaması +%1,5
3. Yıl 1. 6 ay TüfeÜfe Fiyat endeksleri ortalaması +%2
3. Yıl 2. 6 ay TüfeÜfe Fiyat endeksleri ortalaması +%2  
oranlarında yapılacaktır.