NE ARAMIŞTINIZ?

Bağış ve Yardım Politikası

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Doğtaş Kelebek), Şirket Esas Sözleşmesinin 38. Maddesinde belirtildiği üzere Doğtaş Kelebek, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.  Her yıl Şirket Olağan Genel Kurulu’nda, o yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırına pay sahipleri karar vermektedir.