NE ARAMIŞTINIZ?

Bilgilendirme Politikası

Genel Çerçeve   

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Doğtaş Kelebek), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş finansal raporlama standartları ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirir; Doğtaş Kelebek, bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası yürütür.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Doğtaş Kelebek, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda da, ilgili mevzuat gereklerinin hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir.   

Yetki ve Sorumluluk   

Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Doğtaş Kelebek’te kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile yatırımcı ilişkiler bölümü görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.  

Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar   

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir: 

  • 3’er aylık dönem sonlarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak konsolide bazda hazırlanan finansal raporlar ve ilgili finansal mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarı yıl ve yılsonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporu ve ara dönem Yönetim Kurulu raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilerek Şirketimiz (www.kelebek.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır. İlgili mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite’nin uygunluk görüşü ile Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu’nun yetkilendirdiği şirketimizin finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır. Kamuya açıklanan finansal tablolar Doğtaş Kelebek internet sitesinde yayınlanır.
  •  Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) süresi içinde elektronik ortamda iletilir. Özel durum açıklamaları prensip olarak finansal raporlamadan sorumlu olan ve “nitelikli elektronik sertifika” sahibi olan kişiler tarafından imzalanarak ilgili otoritelere sunulmaktadır. Özel durum açıklamalarını yapmakla sorumlu olan kişiler, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerden belirlenmektedir. Ayrıca, elektronik ortamda KAP’a gönderilen açıklamalar en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır. 
  • Ana Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Artırımı gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve gerek görüldüğünde Türkiye çapında yayın yapan iki günlük gazete vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. Ayrıca şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri kurumsal yönetim kısmında yayımlanır.
  • Yıllık Faaliyet Raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde yayımlanmakta, ilgili raporun basılı hali Doğtaş Kelebek Yatırımcı İlişkiler Bölümünden temin edilebilmektedir.
  • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları yetkililerce yapılır. 
  • Düzenlenen yatırımcı toplantıları ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Yatırımcı ilişkiler bölümü tarafından yürütülen söz konusu toplantılara finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile yatırımcı ilişkiler bölümü yöneticileri iştirak etmektedir.
  • E–mail yolu ile pay sahipleri ve şirketimiz hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler talep edildiğinde yatırımcı ilişkiler bölümü tarafından iletilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Doğtaş Kelebek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülükleri, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Şirketimiz Finans Direktörlüğü bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün gözetimi altında yerine getirilmektedir.  

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.   

Kurumsal Web sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümünde kurumsal yönetim profili kapsamında şirketimize ilişkin bilgi ve veriler yer almaktadır. İnternet sitesi yatırımcı ilişkiler birimi tarafından takip edilerek güncel olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-mail, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede yatırımcı ilişkiler bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Bölümünün sorumluluğunda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir. 

a) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.

b) Genel Kurul Toplantılarını yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapmak. 

c) Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.

d) Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak.

e) Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak.

f) Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek.

g) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak.

h) SPK’nın II-15.1 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla MKK’ ya bildirerek kamuyu bilgilendirmek. 

k) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket ilgili birimlerin dikkatine sunmak. 

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Olarak Alınan Tedbirler

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunan Doğtaş Kelebek çalışanları, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları ve hangi bilgilerin hangi şartlarda ve kimler tarafından kamuya açıklanacağı konularında kapsamlı olarak bilgilendirilir. Doğtaş Kelebek de belirli hizmet sağlaması sebebiyle içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda, gerektiğinde gizlilik maddesine yer verilir.

Ayrıca, faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde kamuya açıklanmamış faaliyet sonuçları ve diğer konular hakkında sermaye piyasası katılımcıları ile bilgi paylaşımı yapılmaz. Bu dönem “sessiz dönem” olarak kabul edilir. Sessiz Dönem boyunca şirket yetkilileri, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildirmez. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz.

Sessiz Dönemde şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılıp konuşma yapmalarında, yazılı ve görsel medyaya mülakat vermelerinde, yatırımcı ilişkiler bölümü yetkililerin içsel bilgilerin gizliği kurallarına riayet etmek suretiyle yatırımcı toplantılarına katılmalarında bir kısıt yoktur. Sessiz Dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15’inde başlar ve mali tabloların kamuya açıklandığı güne kadar devam eder.  

Basın-Yayın Organlarında Yer Alan Haber ve Söylentiler

Doğtaş Kelebek hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takip ve izlenmesi, profesyonel bir medya takip ajansı aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat kapsamında açıklanma yapılması gereksinimi ortaya çıkması halinde, ilgili birimlerden gerekli bilgiler derlenmek suretiyle konuya ilişkin olarak açıklama yapılır.

Doğtaş Kelebek, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK’nca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapar. Ancak, kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirket hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler hakkında görüş bildirmez.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler 

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Bu kapsamda, Doğtaş Kelebek’in Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, İcra Finans bölüm yöneticileri, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler olarak belirlenmiştir.

Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket’in bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. 

Kurumsal İnternet Sitesi (www.kelebek.com) 

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanmaktadır.

Bu sitede yer alan bilgiler yatırımcı ilişkiler bölümü sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesini son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listeleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikasına yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir.